چرایی اضطراب دانش آموزان در درس ریاضی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
اضطراب دانش آموزان در درس ریاضی

اضطراب رياضي موجب ضعف فرآيندهاي ذهني براي‎ ‎انجام عمليات رياضي، منفي نگري و سردرگمي دانش آموزان مي‌شود. اين گروه با اجتناب‎ ‎از کلاس رياضي، ناتواني در انجام آزمون‌هاي رياضي و اضطراب و تشويش فراوان از‎ ‎يادگيري اين درس طفره مي‌روند. اين تصور که استعداد رياضي مادرزادي است يا پسرها‎ ‎نسبت به دخترها عملکرد بهتري در درس رياضي دارند، يا درس رياضي درس منطق است، نه‎ ‎درس خلاقيت، موجب عقب نشيني و مقابله برخي از دانش آموزان از يادگيري علم رياضي مي‎ ‎شود‎. 

 

عوامل موثر در ايجاد اضطراب رياضي‎ ‎

الف- عوامل محيطي

1ـ فشارهاي والدين:

بديهي است نقش والدين در اضطراب کودکان از درس و مدرسه بسيار موثر و غيرقابل انکار‎ ‎است.

گروهي از پدر و مادرهايي که خود در درس رياضي ضعيف و کند بوده‌اند اين احساس و‎ ‎نگرش خود را به فرزندشان نيز منتقل مي‌کنند يا گروهي ديگر نيز با فشارها و توقعات‎ ‎خارج از توان فرزندشان آنان را دچار ترس و اضطراب مي‌کنند‎.

2ـ ‎شيوه‎ ‎آموزش آموزگاران:

گروهي از آموزگاران و معلمان مقطع ابتدايي بدون در نظر گرفتن‎ ‎موقعيت ذهني- رواني دانش آموزان و ميزان استعداد‌ها و توانايي‌هاي آنان، مسائلي‎ ‎براي حل کردن طرح مي‌کنند که از عهده بيشتر شاگردان کلاس خارج است. در اين گونه‎ ‎موارد، دانش آموزان احساس بي‌کفايتي و ناتواني مي‌کنند و نسبت به استعداد و عملکرد‎ ‎خود بدبين و وازده مي‌شوند‎. 

3ـ ‎محتواي کتاب‌هاي رياضي: 

در مواردي‎ ‎نيز محتواي کتاب و ترتيب درس‌هاي رياضي به گونه‌اي است که يادگيري مفاهيم رياضي،‎ ‎سخت جلوه مي‌کند و موجب گيجي و سردرگمي دانش آموزان مي‌شود. 

در چنين مواردي اگر‎ ‎آموزگار هم کمي درايت و تلاش از خود به خرج ندهد و آموزش را راحت‌تر نکند، موجب‏‎ ‎بيزاري دانش آموزان از درس رياضي مي‌شود، زيرا آنان احساس مي‌کنند که چيزي نمي‌‎فهمند‎.

4ـ ‎تجارب منفي: 

نمره‌هاي پايين از درس رياضي، پيش زمينه‌هاي‎ ‎ذهني، آموزگاران جدي و سختگير، روش‌هاي تدريس اشتباه، توجه نكردن به مراحل رشد ذهني‎ ‎کودکان و آزمون‌هاي پيچيده پي درپي، همگي مي‌توانند موجب بدبيني دانش آموزان نسبت‎ ‎به درس رياضي شوند‎. 

‎ب - شيوه‌هاي اشتباه آموزش رياضي‎ ‎

1ـ تاکيد بيش از اندازه بر به يادسپاري: 

رياضي درسي است که بيش‎ ‎از آن که به حفظ کردن نياز داشته باشد، به فهميدن و درک کردن نياز دارد. درک قوانين‎ ‎و مفاهيم رياضي موضوعي است که براي تدريس اين درس بايد در وهله نخست مدنظر باشد‎. 

2ـ ‎تاکيد بر سرعت در پاسخ گويي: 

مساله حل کردن و پاسخ دادن به‎ ‎سوالات درس رياضي نياز به درک مساله و پرسش آموزگار دارد. پس با فشار آوردن بر دانش‎ ‎آموزان که سريع پاسخ دهيد، نمي‌توان مشکلي را حل کرد.

در اين گونه موارد، دانش‎ ‎آموزي که قدري کندتر از ديگران عمل مي‌کند، احساس بي‌كفايتي و ضعف مي‌کند و از‎ ‎يادگيري و درک مساله عاجز مي‌ماند.

در مواردي پيش مي‌آيد که آموزگاري از اين که‎ ‎درسي را چند بار تکرار کند و دانش آموزان متوجه نشوند، دچار ناکامي و سرخوردگي مي‎شود. اما اگر همين آموزگار روش خود را تغيير دهد و آهسته‌تر مفاهيم رياضي را براي‎ ‎دانش آموزان جا بيندازد، به طور حتم نتيجه بهتري خواهد گرفت‎. 

3- ‎يکنواختي و ابتکار نداشتن آموزگاران در شيوه تدريس: 

اغلب دانش آموزان دوست دارند مساله‎ ‎ها و پرسش‌هاي متنوع و لذت بخش را پاسخ دهند. براي مثال، آموزگار مي‌تواند براي به‎ ‎فکر واداشتن دانش آموزان، آنها را در شرايط عيني روزمره زندگي قرار دهد و انتظار‎ ‎داشته باشد که آن مساله را حل کنند. فروشگاهي خيالي با مجموعه‌اي از جنس‌ها با قيمت‎هاي مختلف و تجسم صحنه خريد و فروش کالا براي کودکان ابتدايي بسيار ملموس، عيني و‎ ‎قابل درک‌تر است تا مثالي دور از ذهن، که کودک هيچ تصوري درباره آن در ذهن ندارد‎. ‎

دانش آموزان ابتدايي (به ويژه دخترها) نياز به هرچه عيني‌تر کردن مسائل دارند. 

آنها‎ ‎به دليل رشد ذهني شان هنوز قادر به درک مسائل انتزاعي نـيسـتند، بـراي درک مسالـه و‎ ‎آسـان سازي آن بايد از روش‌هاي ملموس استفاده کرد‎. 

4ـ ‎نداشتن درك درست از کاربرد رياضي در زندگي:

بديهي است اگر دانش آموزان موارد استفاده از‎ ‎رياضي را در زندگي روزمره بشناسند و به کار بندند، علاقه بيشتري نسبت به يادگيري‎ ‎اين درس از خود نشان خواهند داد‎. 

پ - عوامل فردي‎ ‎

1ـ کاهش اعتماد به نفس: 

تسلط نداشتن بر انجام چهار عمل اصلي و‎ ‎اوليه رياضي، درک مساله و راه حل آن موجب کاهش اعتماد به نفس دانش آموز در يادگيري‎ ‎درس رياضي مي‌شود و اين چرخه ضعيف (ندانستن، بي‌علاقگي و بيزاري از درس رياضي) موجب ‎دوري گزيدن از کليه درس‌هاي مرتبط با رياضي «هندسه، ترسيم، جبر، مثلثات و غيره) در‎ ‎آينده مي‌شود‎. 

2ـ ‎ا حساس ضعف و کمبود: 

اغلب دانش آموزاني که به درس‎ ‎رياضي علاقه ندارند، از اشتباه کردن پاي تخته سياه مي‌هراسند. آنها تصور مي‌کنند‎ ‎اگر نتوانند پاسخ سوالي را درست جواب دهند، مورد تمسخر و خنده هم کلاسي‌هايشان قرار‎ ‎مي‌گيرند.

در حالي که آموزگار وظيفه دارد با اتخاذ روش‌هاي گوناگون مانع بروز اين‎ ‎گونه صحنه‌ها شود‏‎. 

3ـ ‎تشويق دخترها به يادگيري رياضي: 

گروهي از‎ ‎والدين تصور مي‌کنند که دخترهايشان نيازي به يادگيري عميق رياضي ندارند. همان قدر‎ ‎که بتوانند در اين درس نمره قبولي بياورند، کافي است. در حالي که امروزه تمامي رشته‎هاي درسي به نوعي با رياضي، برنامه نويسي، حل مساله، تفکر انتزاعي و شيوه استدلال‎ ‎کردن سر و کار دارند.

پس بهتر است دخترها نيز همچون پسرها به يادگيري علم رياضي‎ ‎تشويق شوند تا امکان دسترسي به رشته‌هاي گوناگون را داشته باشند‎. 

‎اضطراب رياضي ونقش آموزگاران‎ ‎

بديهي است‎ ‎رفتارهاي پنهان و آشکار (کلامي و غيرکلامي) آموزگار در بروز اضطراب دانش آموزان از‎ ‎درس رياضي تاثير زيادي دارد. زماني که آموزگار ناخودآگاه اخم مي‌کند يا با جملاتي‎ ‎توهين‌آميز و ترشرويي موجب کاهش اعتماد به نفس شاگرد مي‌شود، او را از دستيابي به‎ ‎جواب نهايي پرسش يا مساله بازمي دارد‏‎. 

‎در مواردي نيز، اضطراب از‎ ‎آموزش صحيح درس رياضي به دانش آموزان موجب ضعف شيوه‌هاي تدريس آموزگار مي‌شود و‎ ‎ريشه‌هاي اضطراب را در دانش آموزان به وجود مي‌آورد. گروهي از آموزگاران نيز تصور‎ ‎مي کنند رياضي مقطع ابتدايي به قدري ساده است که تمامي دانش آموزان بايد آن را‎ ‎بفهمند. در حالي که اگر با مراحل رشد ذهني کودکان آشنا باشند، اين انتظار بي‌مورد‎ ‎را از آنها نخواهند داشت. شناخت اعداد، عددنويسي، درک بزرگ‌تر و کوچک تر، فهم عمل‎ ‎جمع و تفريق و درک مفهوم ضرب و تقسيم نخستين گام‌هاي آموزش رياضي است. در کنار آموزش‎ ‎اين مفاهيم، آموزگار بايد درک مساله، شيوه طرح مساله، قابل فهم بودن مساله، درک راه‎ ‎حل مساله و بيان شيوه حل مساله را نيز به دانش آموزان بياموزد. هرچه مساله براي ‎دانش آموزان قابل فهم‌تر و ملموس‌تر باشد، يافتن راه حل مساله نيز براي آنان راحت‎‎تر خواهد بود. هرچه آموزگار از مثال‌ها، تمرين‌ها و راهکارهاي عيني‌تر استفاده کند،‎ ‎شاگردان رياضي را شيرين‌تر، آسان‌تر و عملي‌تر خواهند يافت. آموزگاران بايد به اين‎ ‎نکته توجه داشته باشند که شاگردان ابتدايي هنوز نمي‌دانند چطور بايد رياضي را ياد‎ ‎بگيرند.

به آنها ياد مي‌دهند که عمليات جمع و تفريق را حفظ کنند، در حالي که هنوز‎ ‎مفاهيم زيربنايي (استدلال کردن) را نياموخته‌اند. آنها براي هرچه آسان‌تر کردن‎ ‎آموزش رياضي به دانش آموزان بايد سعي کنند شيوه‌ها و روش‌هاي تدريس را متناسب با‎ ‎نيازهاي دانش آموزان کلاس خود تغيير دهند. آنها بايد ابتدا:

1ـ نسبت‎ ‎به رياضي نگرش و ديدي مثبت و سازنده در خود و شاگردانشان ايجاد کنند. آموزگار بايد‎ ‎بپذيرد که وظيفه خطير آموزش امري ساده و راحت نيست. کودکاني که تا چند سال پيش هيچ‎ ‎انتظاري از آنها نمي‌رفت، به تـــدريج گام در مسير يادگيري و آموزش گذاشته‌اند.

پيشرفت‎ ‎آنها مرحله به مرحله است. آنها ابتدا مفاهيم اوليه را بايد ياد بگيرند. درک مساله‎ ‎رياضي نياز به تفکر دارد. اگر دانش آموزي در يکي از اين مراحل دچار ضعف و کاستي‎ ‎باشد، گام‌هاي بعدي را با دردسر پشت سر خواهد گذاشت.

چه بسا آنچه را که در طول سال‎‎هاي ابتدايي خوب نياموخته است، تا سال‌هاي جواني و بزرگسالي نيز نتواند خوب بفهمد‎.‎ 

در نظر داشته باشيد، باورهاي آموزگاران درباره درس رياضي تاثير شگرفي بر عقايد دانش‎ ‎آموزان مي‌گذارد. اگر معلمي از تدريس رياضي احساس فشار و ناراحتي کند، موجب انتقال‎ ‎اين احساس به دانش آموزانش مي‌شود. اگر هدف آموزگار کاهش استرس دانش آموزان است،‎ ‎نبايد بگويد سريع جواب بده./ خيلي آسان است./ رياضي خيلي مهم است./ مسائل را به‎ ‎تنهايي حل کن. / نه، اشتباه کردي‎.

‎در عوض بايد‎ ‎بگويد:‎

اگر عجله کني، حتماً اشتباه مي‌کني./ اگر سعي کني تمامي ‎مساله را ذهني حل کني، ممکن است اشتباه کني./سعي کن گام به گام مساله را حل کني‎.‎ 

اين کار باعث مي‌شود که مساله را خوب بفهمي و راه حل‌هاي آن را درست حدس بزني./ ‎زماني که مساله را نوشتي، يک بار آن را توضيح بده‎.

‎آموزگاران بايد‎ ‎بپذيرند‎: 

‎الف- دانش آموزان با يکديگر تفاوت دارند‎. 

‎ب- هر دانش آموزي شيوه واحدي براي فکر دارد. حل يک مساله ممکن است‎ ‎روش‌هاي مختلفي داشته باشد. پس بهتر است به هر دانش آموزي اجازه دهند که با شيوه‎ ‎خودش مساله را حل کند‎. 

‎ج- هيچ گاه دانش آموزان را با يکديگر مقايسه‎ ‎نکنند‎.‎

2- دانش آموزان را با درس توجيه کند. آموزگار ابتدايي بايد‎ ‎سعي کند فلسفه ساده‌اي از رياضي را براي دانش آموزانش توضيح دهد. گفت وگو و واضح‎ ‎سازي عمليات رياضي، امکان پرس وجو‌هاي کلاسي، اشکال‌گيري، ارائه تمرين‌هاي ساده به‎ ‎پيچيده، گوشزد کردن قوانين رياضي به دانش آموزان از جمله نکاتي است که معلم درس‏‎ ‎رياضي بايد به آنها توجه داشته باشد‎. 

3ـ ‎انجام آزمون‌هاي کوتاه و‎ ‎متنوع مي‌تواند از اضطراب رياضي دانش آموزان بکاهد. تست‌هاي ساده رياضي، حل مسائل‎ ‎آسان رياضي، موفقيت‌هاي پي درپي در آزمون‌هاي رياضي و پيشرفت گام به گام در درس‏‎ ‎رياضي موجب تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان در يادگيري علم رياضي مي‌شود. پرسش‌هاي‎ ‎ساده‌اي که آموزگار مطمئن است دانش آموزان پاسخ‌هاي آنها را مي‌دانند، آزمون‌هاي‎ ‎هفتگي که از بين درس‌هاي هفته انتخاب شده است و تمرين‌هاي مکرري که صرفاً براي‎ ‎يادآوري درس‌هاي قبلي آورده مي‌شود، نيز موجب حضور ذهن دانش آموزان در کلاس مي‌شود‎. 

4- ‎مثـبت نـگـري را بـه دانــش آموزان بياموزيد 

با پايان هر سال تحصيلي‎ ‎دانش آموزان يک سري تجارب و خاطرات خوشايند و ناخوشايند را با خود به سال تحصيلي‎ ‎جديد مي‌آورند.

آموزگار درس رياضي بايد سعي کند تجارب منفي و ناخوشايندي را که‎ ‎گروهي از دانش آموزان در خصوص درس رياضي در ذهن دارند، فراموش کند و زمينه‌اي مثبت‎ ‎به آنها بدهد. 

کاهش اضطراب رياضي از طريق رفع اشکال و بازگشت به مفاهيم اوليه، به‎ ‎کار بستن شيوه‌هاي جديد آموزش، ايجاد فضايي شاد و پرانرژي، پذيرش اشتباه و خطاي‎ ‎شاگردان، تشويق به پرسش‌هاي کلاسي و درک اشکالات دانش آموزان از جمله نکاتي است که‎ ‎آموزگاران براي کاهش اضطراب رياضي در ميان شاگردانشان مي‌توانند به کار بندند.

احساس‎ ‎خجالت و شرمساري، احساس مشترکي است که اغلب دانش آموزاني که نمي‌توانند پاسخ‌هاي‎ ‎صحيح مسائل رياضي را بنويسند، بدان دچار مي‌شوند.

آموزگاران بايد آگاه باشند فرصتي‎ ‎که براي حل مساله به دانش آموزان مي‌دهند، متناسب با سختي و پيچيدگي مساله باشد‎.‎ 

آموزگاراني که انتظار دارند دانش آموزان همواره جواب صحيح را به دست آورند، آنها را‎ ‎دچار اضطراب و نگراني مي‌کنند و موجب شرمساري آنها جلوي دوستان و هم کلاسي‌هايشان‎ ‎مي شوند. 

همين امر موجب مي‌شود که اين گروه از دانش آموزان از مطرح کردن پرسش‌هاي‎ ‎خود سر کلاس اجتناب ورزند‎. 

5ـ ‎با خوش رويي و روحيه‌اي شاد تدريس‎ ‎رياضي را آغاز کنيد. آموزگاراني که عصباني، خسته و پرخاشگرند و با کج خلقي به دانش ‎آموزان درس مي‌دهند، جوي منفي و ناخوشايند در کلاس حاکم مي‌کنند کـه موجـب تـرس و‎ ‎دلـهــره دانـش آموزان میشود

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 21:02
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها